2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

LV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-04-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.)zapraszam na dzień 26 kwietnia 2018r., o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z LINadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 7 marca 2018r.

  4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta z dnia 22 marca 2018r.

  5. Przyjęcie protokołu z LIIINadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2018r.

  6. Przyjęcie protokołu z LIVNadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 11 kwietnia 2018r.

  7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały XLIX/411/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lędziny publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tych opłat;

b)     zmiany uchwały nr LII/431/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.03.2018r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek;

c)     przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

d)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za 2017 rok;

e)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2017;

f)      zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny na lata 2016-2020 za 2017 rok;

g)     przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w mieście Lędziny na lata 2017-2019 za rok 2017;

h)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2017 rok;

i)       zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2017 rok;

j)       zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok;

k)     zmian do budżetu miasta Lędziny na 2018 rok;

l)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025;

m)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;

n)     dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lędziny instrumentem płatniczym;

o)     określenia formatu elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij