2018-12-03
7 grudnia 2018 r. odbędzie się otwarcie węzła "Olszyce". Inwestycja rozpoczęła się 27 kwietnia 2018 roku. Węzeł "Olszyce" połączył ul. Zawiszy Czarnego z drogą ekspresową S1. Stanie się ważnym łącznikiem komunikacyjnym na mapie Lędzin.
2018-11-16
Szanowni Mieszkańcy
2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

2018-04-17

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

Uczestnicy projektu: mieszkańcy terenów rewitalizowanych gminy Lędziny, osoby pracujące w wieku powyżej 25 roku życia należące do jednej z grup:
- osoby po 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby mieszkające na terenach wiejskich

Udział w projekcie:

Projekt wynika z programu rewitalizacji Miasta Lędziny i ma na celu zdobycie i poprawę kompetencji w zakresie ICT i/lub znajomości języków obcych 80 pracujących osób dorosłych z TRGL   w woj. śląskim w zakresie znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) – zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TGLS i/lub w zakresie kompetencji cyfrowych ICT (zgodnie ze standardem DIGCOMP - zakończonym uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego ECDL).

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.01.2020r., zakłada objęcie szkoleniami 100 pracujących dorosłych osób z gm. Lędziny (w tym co najmniej: 45 kobiet w tym powracających   na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 40 osób o niskich kwalifikacjach, 24 osób w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne i osoby zamieszkałe na terenach wiejskich), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach.

Projekt zapewnia niemal 800 miejsc szkoleniowych na różnych kierunkach i poziomach zaawansowania, materiały szkoleniowe, certyfikowane egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie ICT i/lub znajomości języków obcych 80 pracujących dorosłych os. (80% spośród ogólnej liczby 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu) z terenu rewital. gm. Lędziny (TRGL) w okresie 02.2018-12.2019; w tym min:
-36 kobiet w tym powracających na rynek pracy,
-24 os. o niskich kwalifikacjach,
-15 os. 50+,
a także os. z niepełnosprawnością i z terenów wiejskich

Planowane efekty:
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez udział w szkoleniach: 45K w tym powracających na rynek pracy, 40 os. o niskich kwalifikacjach, 24 os. 50+, a także os. niepełnosprawne i z terenów wiejskich - 100% uczestników projektu. 60% ONK i 50+ oraz 75% ogółu UP uzyska kompetencje potwierdzone zewnętrznym certyfikatem, a 5% ogółu, tj. 5UP wewnętrznym egzaminem.

Wartość projektu: 787 173,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 669 097,25 PLN

Informacje i zapisy:

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4, 43-104 Lędziny
tel.: 32 216 73 22, 32 216 62 41
e-mail: sekretariat_pzs@op.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij