2018-01-22
Ankieta wstępna - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-01-22
SPRZEDAŻ DZIAŁKI numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze. Cena wywoławcza 72 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 23 lutego 2018 r. godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 7 200,00 zł do dnia 19 lutego 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda w Lędzinach

2017-06-28

Szanowni Mieszkańcy Miasta Lędziny,
W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów,nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

 

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

 


Mając powyższe na uwadze, w dniu 8 czerwca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 0050.553.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Lędziny. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy ulicy Lucjana Szenwalda. Konsultacje mają zasięg gminny i odbywać się będą w okresie od 26 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.


W konsultacjach może wziąć udział każda osoba zamieszkała przy ul. Lucjana Szenwalda w Lędzinach.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej. Forma pisemna polegała będzie na:
- złożeniu w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lędziny (parter) ankiety konsultacyjnej z propozycją nowej nazwy ulicy,
- wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miasta w Lędzinach.


Forma elektroniczna polegała będzie na wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres: um@ledziny.pl
Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, a konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Lędziny w terminie 30dni od daty ich zakończenia, w następujących formach:
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny,
– opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta przedstawi również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej
po ich zakończeniu.

 


Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany projekt uchwały Rady Miasta Lędziny
zmieniający dotychczasową nazwę ulicy. Nazwa ulicy zostanie ostatecznie ustalona przez Radę
Miasta w Lędzinach, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Ponadto wyjaśnia się, że:
- Pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie cytowanej na wstępie ustawy są wolne od opłat.
- Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową.
- Wszelkie zapytania, wątpliwości w temacie zmiany nazwy ulicy można zgłaszać do tut. Urzędu:
• do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego:
geodezja2@ledziny.pl oraz pod numerem telefonu 32/2166511 wewn. 120, 128.


Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach
społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy ulicy Lucjana Szenwalda.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij