• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW GRUNTÓW POD GARAŻE

18 sierpnia 2020

Pragniemy przypomnieć o konieczności złożenia wniosków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu pod garaże zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lędziny.

 

Komunikat dotyczy umów, które wygasają z dniem 31 grudnia 2020 roku, obejmujących nieruchomości w obrębach: Hołdunów i Lędziny.

Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących umów najmu "Najem może być przedłużony na dalszy okres pod warunkiem złożenia przez Najemcę oświadczenia woli, dokonanego na piśmie, w terminie co najmniej dwóch miesięcy przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta".

 

W przypadku niezłożenia wniosku, brak będzie możliwości zawarcia nowej umowy, a właściciel garażu zostanie obciążony opłatą za bezumowne korzystanie z nieruchomości do czasu podpisania nowej umowy lub usunięcia garażu.

 

Warunkiem zawarcia nowej umowy jest brak zaległości czynszowych dzierżawcy.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ledziny.pl, w Punkcie Obsługi Mieszkańca (na parterze budynku Urzędu Miasta Lędziny, obok kasy).

 

Miejsce składania wniosków: Punkt Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Lędziny. Wnioski można również przesłać na adres: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.

 

Sprawy prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. (tel. (32) 216 65 11 do 13, (32) 216 62 91, (032) 216 63 01wew. 155, 136, 128).

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov