Newsletter

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz.473 z późn.zm.) zarządzeniem nr 0151/537/05 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 10 czerwca 2005 roku.

 

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

 

Siedziba GKRPA - 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 47

(pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Telefon - (32) 216 71 35

Telefon/fax - (32) 216 67 91

 

Przewodnicząca - Aleksandra Skwara-Zięciak

Sekretarz - Barbara Lysko

Członkowie:

Maria Pomykała

Urszula Pomietło-Rudol

Ilona Cuber-Cebula

Tomasz Kulig

 

Posiedzenia GKRPA - każda pierwsza środa miesiąca począwszy od godziny 16.00

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA czynny w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

  1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

- dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,

- obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

  1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,

- motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,

- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,

- kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

- kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

- inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,

- inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

- inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,

- poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,

- organizacja lokalnych imprez profilaktycznych (poularno-naukowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),

- wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  1. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,

- podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,

- podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż.

  1. Współpraca z instytucjami,organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

- organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,

- opiniowanie działalności i aktów prawnych w zakresie problemów uzależnień i przemocy ,

- prowadzenie działań o charakterze interdyscylinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach stałych przynajmniej raz w miesiącu.

W ramach Komisji działają stałe zespoły problemowe:

  • zespół motywacyjny,

  • zespół ds. kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

  • zespoły doraźne (powoływane do realizacji określonych zadań).

W skład Komisji wchodzą osoby posiadające co najmniej przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy.

Zasady wynagradzania członków Komisji określane są corocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

dzisiaj: 3 lipca 2015
imieniny:
Jacka, Anatola
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę