Karta Dużej Rodziny

Rodzina 3+

 

Zapraszamy rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Lędziny, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy do składania wniosków o wydanie lędzińskiej  karty „Rodzina 3+”.

Karta ta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez jednostki organizacyjne  urzędu  jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie wkrótce na stronie internetowej miasta i będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+” należy wypełnić podając dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć właściwe dokumenty:

  1. w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych dokument tożsamości ze zdjęciem,
  2. w przypadku dzieci od 0 do 6 roku życia skrócony odpis aktu urodzenia,
  3. w przypadku dzieci od 6 do 18 roku życia ważna legitymacja szkolna,
  4. w przypadku dzieci powyżej 18 roku i uczących ważna legitymacja szkolna/studencka lub zaświadczenie wydane przez stosowną placówkę oświatową/edukacyjną, potwierdzające kontynuację nauki.
  5. w przypadku rodzin zastępczych postanowienie sądu lub inny dokument równorzędny na podstawie którego sprawowana jest opieka nad dzieckiem.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Lędziny - w Wydziale Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia (pokój 109) codziennie w godzinach pracy urzędu.  Wnioskodawca przedkłada kserokopie w/w dokumentów, oraz oryginały tych dokumentów do wglądu.

 

Wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

 

Szczegółowe informacje na temat programu zawiera Uchwała nr LI/412/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lędziny Programu „Rodzina 3+” oraz Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty „Rodzina 3+” wprowadzony Zarządzeniem nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 09.04.2015 r.


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Wnioski można składać w Wydziale Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia (pok. 109) w godzinach pracy urzędu tel. 32 216-65-11 wew. 114 , e-mail: i.gwozdz@ledziny.pl

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Akt zmieniany: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz.U. z 2017r., poz. 1832 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

pdf
wniosek
97 KB

Wykaz zniżek oferowanych przez partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij