2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-25
Wybory Samorządowe 2018
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2018-10-02
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w programach mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Lędziny.

2018-04-16

PROGRAM II polega na realizacji pierwszego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLIX/414/18 z dnia 25 stycznia 2018r. Etap ten będzie realizowany w latach 2018 – 2019 i zakłada wymianę 300 niskosprawnych, wyłącznie węglowych kotłów, na nowe i ekologiczne źródła ciepła tj. kotły węglowe klasy 5, kotły gazowe i inne wymienione w programie.

Źródłem finansowania tego programu będą środki pochodzące w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz inne źródła finansowania m. in. deklarowane 1000 zł dopłaty przez Powiat Bieruńsko – Lędziński.

PROGRAM II

 

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020”

ETAP I na lata 2018 - 2019

 

 

Nabór wniosków od 18 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
Wnioski złożone po terminie utworzą listę rezerwową.

 

 

Źródło ciepła podlegające wymianie

Nowe źródło ciepła

Poziom dofinansowania

stary kocioł węglowy
użytkowany
w budynku

powyżej 5 lat

Budynki jednorodzinne

Kocioł węglowy klasy 5
z załadunkiem automatycznym

70% kosztów kwalifikowanych z 10 000 zł,
ale nie więcej niż 7 000 zł

Kocioł gazowy, na biomasę, węzeł cieplny,
LPG, energię elektryczną, pompa ciepła,

80% kosztów kwalifikowanych z 10 000 zł,

ale nie więcej niż 8 000 zł

Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej podłączonej do węzła ciepłowniczego

100 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

ale nie więcej niż 4 000

Kryteria rozpatrywania wniosków:

-         prawne wynikające z uchwały antysmogowej, czyli wiek dotychczasowego kotła węglowego,

-         ekologiczne, czyli efekt ekologiczny uzyskiwany w wyniku wymiany kotła, (np. wymiana kotła węglowego na gazowy)

-         sprawność energetyczna nowego źródła ciepła, czyli sprawność energetyczna nowego źródła ciepła (sprawność kotła)

-         kolejność wpływu wniosków.

 

 

Realizacja wymiany 300 kotłów w budynkach jednorodzinnych od sierpnia 2018 r. do października 2019 r.

 

Inwestor (mieszkaniec, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony) sam będzie dokonywał wyboru źródła ciepła oraz instalatora. Lista zakwalifikowanych Instalatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej w lipcu 2018 r. Mieszkaniec poniesie tylko koszt udziału własnego. Mieszkańcy zostaną telefonicznie poinformowani o terminie zawarcia umowy dotacji. Umowy z mieszkańcami zostaną podpisane po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie Programu przyjętym uchwałą Rady Miasta Lędziny nr LII/434/18 z 22 marca 2018 r.

 

Informacji dodatkowych oraz wyjaśnień zapisów regulaminowych udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55, pok. 201 lub telefonicznie pod nr 32 216 65 11 wew. 125, 127, 161

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij